European Criminal Law.

Kai Ambos

Cambridge University Press: 2018

 

 

 

 

 

Derecho Penal Europeo (Dúo).

Kai Ambos

Editorial Civitas: 2017